ADATADVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub (nyilvántartási szám: 01-02-0006783, székhely: 1039 Budapest, Lukács Gy. u. 4. IX/82., képviseli: Szabó László, elnök, email cím: info@bvkk.hu, a továbbiakban: Adatkezelő) online regisztrációs szolgáltatás tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a saját esemény naptárában szereplő sportrendezvények előregisztrálása érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely a rendezvényeken való részvételhez elengedhetetlen. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés során felhasznált személyes adatok és az adatkezelés célja:

 adat adat célja
 név  A sportrendezvényen versenyzőként indulni kívánó személy (a továbbiakban: résztvevő) meghatározása.
 születési dátum  A versenyző azonosítása.
 telefonszám  A kapcsolattartás elősegítése.
 e-mail cím  A kapcsolattartás elősegítése.

Adatkezelő az adatok megismerése, kezelése, feldolgozása, továbbítása során az adatbiztonsági követelményének szem előtt tartásával jár el. A résztvevő a nevezés beküldésével az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Adatkezelő tisztségviselői
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a tárgyévet követő öt év elteltével kerülnek törlésre az Adatkezelő adatbázisából. A versenyzőt az adatkezelés és feldolgozás során az Infotv.-ben meghatározott jogok illetik meg, így jogosult különösen tájékoztatást kérni, az adatok helyesbítését, törlését, zárolását kérelmezni, jogosult jogorvoslati jogát gyakorolni. A versenyző (kiskorú esetén törvényes képviselője) a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz, valamit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat. A versenyző továbbá tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ezt külön, az Adatkezelőhöz címzett, írásbeli nyilatkozattal is megteheti, valamint jogosult az erre vonatkozó nyilatkozatot nem kitölteni, mely esetben azonban nem vehet részt az AKESZ versenyein.
A versenyző a nevezésekhez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást vagy törlését az Adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti. Az adatok módosítását az Adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti. Ha a versenyző kérelmét az Adatkezelő jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. Az Infotv. letölthető a www.njt.hu linkről.

Adatkezelési és versenyrészvételi nyilatkozat          A résztvevők kötelezettségei és a felelősség korlátozása, kizárása               VISSZA